Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen La Duck’ Co en de klant.

Inschrijving

 1. Bij het eerste contact hetzij telefonisch, via bericht, via mail of fysiek worden de gegevens van de klant, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging beschreven in het bijzijn van de opdrachtgever waarmee deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Rechten en plichten klanten

 1. Klant dient een WA (familiaal) te hebben en verzekerd te zijn.
 2. Klant is aansprakelijk jegens La Duck’ Co voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 3. Klant dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

 Rechten en plichten

 1. La Duck’ Co verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het huisdier van de klant.
 2. La Duck’ Co zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van klant ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door La Duck’ Co tegen meerprijs worden aangeboden.
 3. La Duck’ Co behoudt zich het recht voor een overeenkomst te beëindigen.
 4. La Duck’ Co behoudt zich het recht voor een zonder opgave van redenen een dier te weigeren.
 5. La Duck’ Co is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.
 6. La Duck’ Co behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.
 7. La Duck’ Co behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier bedreigen.
 8. Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Aansprakelijkheid

 1. De klant blijft gedurende de overeenkomst met La Duck’ Co zelf aansprakelijk voor het dier/dieren.
 2. Klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door La Duck’ Co of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Trimsalon of derden worden op de klant verhaald.
 3. La Duck’ Co is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij La Duck’ Co opzet of grove schuld te wijten valt.
 4. La Duck’ Co is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.
 5. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is La Duck’ Co ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

 Ziekte van het dier

 1. Klant is verplicht La Duck’ Co zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.
 2. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annuleringsvoorwaarden.
 3. Bij een gezondheid bedreigende situatie waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is zal La Duck’ Co deze maatregelen (laten) nemen en zal de eigenaar van het huisdier de kosten daarvan voor zijn rekening nemen.

 Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van La Duck’ Co is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft La Duck’ Co het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen La Duck’ Co en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.
 4. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. La Duck’ Co en klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Betalingen

 1. Betalingen dienen contant/via u bank-app. te geschieden na afloop van de verzorging van het huisdier.
 2. Facturen dienen binnen de 14 kalenderdagen betaald te worden.
 3. Van klant kan worden verlangd dat hij/zij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.
 4. Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat La Duck’ Co meerwerk heeft moeten verrichten is La Duck’ Co gerechtigd dit door te berekenen.

Levering van goederen en diensten

 1. De levering van diensten geschiedt in het trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant.
 3. Als de klant, om welke reden ook, nalatig is om aan zij verplichtingen te dezer zake na te komen, is hij/zij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

Aanbiedingen en prijsopgaven

 1. Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgeven prijs In geval van stijging van de inkoopprijs en ander met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Annuleringsvoorwaarden

 1. Annuleringen moeten telefonisch ingediend worden.
 2. Bij annulering korter dan 24u voor het afgesproken tijdstip of bij het niet komen opdagen op een afspraak is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van La Duck’ Co) verschuldigd. Er zal u een factuur gestuurd worden, bij niet betaling binnen de 14 kalenderdagen zal er een incassobureau ingeschakeld worden. Deze rekenen u extra kosten aan.
 3. Artikel 11.1 geldt niet wanneer het betreffende dier is overleden. Of wanneer het betreffende dier binnen 24 of 48 uur een dierenarts moet of moest consulteren door ziekte, die de afspraak bij La Duck’ Co onverantwoord maakt. Bewijs van geconsulteerde dierenarts dient binnen 24u na behandeling aan La Duck’ Co voorgelegd te worden.
 4. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.
 5. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van La Duck’ Co, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.
 6. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant gehouden tot betaling van een vergoeding voor reeds gepresteerde diensten.
 7. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zij voor de uitvoering van de overeenkomst.
 8. Voor eventuele schade kan La Duck’ Co niet aansprakelijk worden gesteld.

Klachten

 1. Klachten terzake van een door La Duck’ Co verleende dienst zijn slechts van waarde mits La Duck’ Co binnen 48u van de klacht schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant binnen de 24u na melding van de klacht zich met het dier bij het trimsalon te vervoegen.
 2. La Duck’ Co zal na het ontvangen van de klacht binnen de 24u reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48u een geschikte oplossing aanbieden.

Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn. 

%d bloggers liken dit: